خانه / تبلیغات در گوگل / تبلیغات در گوگل ادوردز و تبلیغات گوگل می تواند درآمدتان را ۴ برابر کند

تبلیغات در گوگل ادوردز و تبلیغات گوگل می تواند درآمدتان را ۴ برابر کند

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ( یا بهتر بگوییم تبلیغات در گوگل ادوردز ) ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ کننده‌ای ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ وب‌سایت‌ها ﺑﻮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﮐﺜﺮ آن‌ها ، آن زمان ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ وب‌سایت‌ها ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ ؛ ﭼﻮﻥ ﻫﻢ هزینه‌های ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻘﺒﻞ می‌شدند ﻭ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ می‌شدند ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ آن‌ها ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۰ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ سرویس‌های ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻤﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺭﺍ می‌تواند ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺩﺭ رتبه‌های ﻧﺨﺴﺖ جست‌وجوی ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ( همان تبلیغات در گوگل ادوردز ) . ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ بدین‌صورت هست ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ کلمه‌ای ﺭﺍ جست‌وجو ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ وب‌سایتی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺁﻥ وب‌سایت ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻢ می‌شود . ﺍﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﺒﮏ ﮐﺎﺭﯼ تبلیغات در گوگل ادوردز ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ است.

گوگل ادوردز و تبلیغات در گوگل ادوردز چیست

گوگل ﺍﺭﺩﻭﺭﺩﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ساده‌ترین راه‌ها ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺳﻮﺩ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ هزینه‌های ﮐﻤﺘﺮ ﻭ معقول‌تر است . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ می‌خواهیم ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ تبلیغات در گوگل ادوردز ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ. درواقع گوگل ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ROI ﺷﻤﺎ است. می‌پرسید ROI ﭼﯿﺴﺖ؟ROI ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ است ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ تبلیغات در گوگل ادوردز می‌توانید ۴ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺮﺟﯽ ﮐﻪ می‌کنید ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺍﺳﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﮐﻠﯿﮑﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ppc ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. می‌توانید ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﻇﺎﻫﺮ می‌شوند.

تبلیغات گوگل و تبلیغات در گوگل ادوردز می تواند درآمدتان را 4 برابر کند
ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ شرکت‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ می‌کنند ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪﯼ موردنظر ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ. گوگل ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻞ می‌کند ، شرکت‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ می‌کنند ﻭﻟﯽ این‌طور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ،ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺮﺭﺳﯽ می‌کند ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می‌کند , تبلیغات در گوگل ادوردز صورت  می گیره .ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ و تبلیغات در گوگل ادوردز ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ: ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ و تبلیغات در گوگل ادوردز ، ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌آید ﻭﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ  ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ شرکت‌ها ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ می‌دهند. پس همین‌جا فرصت را غنیمت می‌شمارم و به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنم از خدمات فوق‌العاده ایران تبلیغ استفاده کنید. ایران تبلیغ از ۰ تا ۱۰۰ این کار را برای شما با قیمت‌های بسیار مناسب انجام می ده و به شما تضمین کیفیت کارش رو هم می ده . پس اگر می خوای توی دنیای مجازی بخصوص گوگل ادوردز برای کسب و کار خودتون تبلیغات کنید از سرویس تبلیغات در گوگل ادوردز ایران تبلیغ استفاده کنید.

تعاریف موجود که در گوگل ادوردز و تبلیغات در گوگل ادوردز وجود دارد

ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ !Yahoo ﯾﺎ Bing ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺍﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪﮤ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ SEM ‏ ( ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‏ ) ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺎﻥ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻫﺮ ۳ ﺩﻻﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﺮﺝ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﮔﻮﮔﻞ ۱ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ . ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۹۵% ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ۶۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﯼ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺯ ‏« ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ‏» ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻭﯾﺲ تبلیغاتی گوگل ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ “ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ” ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﻧﯽ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ تبلیغات گوگل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ ، ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ، ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺮﺍﺟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﮏ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪﻓﺮﻣﻮﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ :
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ + ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺏ = ﺑُﺮﺩ !

تبلیغات گوگل و تبلیغات در گوگل ادوردز می تواند درآمدتان را 4 برابر کند
ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻧﺸﺪﻩﺍﯾﺪ ، ﺷﺮﻁ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻣﺎ ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺍﻣﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ، ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﮤ ﮐﺎﻓﯽ ﺻﺒﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . اینجاست که ایران تبلیغ شروع وارد عمل شده و شما را در رسیدن به هدفتان یاری می کند.

نحوه ی عملکرد گوگل ادوردز در مورد تبلیغات در گوگل ادوردز

ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺮﭺ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ، ﺭﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ SEO ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﮔﯿﺮﺍﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ CTR ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﺒﻠﯿﻎ گوگل ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﮐﻠﯿﮑﯽ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .

ﮔﯿﺮﺍﯾﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ، ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﻨﻌﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻮﻕ ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ . ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﮐﻠﯿﮏ ، ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ extension ﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ۲ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ callout ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ۲۵ ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

تبلیغات گوگل و تبلیغات در گوگل ادوردز می تواند درآمدتان را 4 برابر کند

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺮﻭﻑ ، ﺩﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ sitelink ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﻭﺩ ﺍﺻﻠﯽ ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮐﻠﯿﮏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ quality score ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ۱ ﺗﺎ ۱۰ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ quality score ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

مزایای تبلیغات در گوگل ادوردز به نسبت سئو

ﺳﺌﻮﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﻀﺎ ﮔﺰﺍﻑ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﺌﻮ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺌﻮﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺣﺪﻭﺩ ۶ ﻣﺎﻩ ﻃﻮﻝ ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺁﺩﺭﺱ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۰ ﻟﯿﻨﮏ ﺍﻭﻝ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺎﯼ ﻧﮕﯿﺮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ،ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ۲۰ﺍﻡ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺭﺩ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ایران تبلیغ می تواند به راحتی با استفاده درست و اصولی از ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ، ﺍﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

تبلیغات گوگل و تبلیغات در گوگل ادوردز می تواند درآمدتان را 4 برابر کند

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺌﻮﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺵ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺌﻮ ، ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺌﻮﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺍﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﻭ ﺳﺌﻮ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺌﻮ ، ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﺭ ﺑﺒﺮﯾﺪ. یک خبر خوش هم دارم و آن این است که ایران تبلیغ در مورد سئو هم می تواند شما را ساپورت کند.

 

چگونه با تبلیغات در گوگل ادوردز ، سئوی سایت را تقویت کنیم

ﭼﻪ تبلیغات در گوگل ادوردز ﻭ ﭼﻪ ﺳﺌﻮ ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻫﺮ ﺩﻭ ﯾﮑﯿﻪ:
ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ.
ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺳﺌﻮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﺩ ‏ ( ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺸﻪ ‏ ) . ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺎﯼ ﺳﺌﻮ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ تبلیغات در گوگل ادوردز ﺭﻭﯼ ﺭﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺍﺛﺮﯼﻧﺪﺍﺭﻩ. ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﮕﻦ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎﺩ ،ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪﻩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺳﺌﻮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

  • ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ تبلیغات در گوگل ادوردز ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﺳﺌﻮ ﺭﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﺭﻭﺭﺩﺯﺗﻮﻧﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
  • ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ تبلیغات در گوگل ادوردز ، ﺳﺌﻮﯼ ﺳﺎﯾﺘﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
  امتیاز به این نگارش از ایران تبلیغ
  • جذابیت نگارش نویسنده
  • مفید بودن نگارش
  • ادبیات در نگارش
  • رضایت کلی کاربر
۴.۷
درحال ارسال
امتیاز کاربر ۱ (۱ رای)
امتیاز نظرات ۰ (۰ بازدید مجدد)
اشتراک گذاری

درباره ی جهانگیر

من جهانگیر پچکم ، عاشق دنیای اینترنت. هدفم ارائه بهترین راهکارها برای بیشتر دیده شدن شما در این فضا هست. و سعی می کنم شما رو در رسیدن به هدف هاتون در اینترنت کمک کنم. با من همراه باشید.

همچنین ببینید

قوانین و نکات اساسی برای تسلط در جستجوی گوگل

قوانین و نکات اساسی برای تسلط در جستجوی گوگل

امروزه بخش عمده ای از ترافیک جستجوی مطالب و سایت ها در اینترنت بر دوش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال