خانه / تبلیغات در گوگل / تبلیغات اینترنتی و تبلیغات گوگل با استفاده از تبلیغات در گوگل ادوردز

تبلیغات اینترنتی و تبلیغات گوگل با استفاده از تبلیغات در گوگل ادوردز

تبلیغات اینترنتی و تبلیغات ، امری جدی در کسب و کارهای امروزی است. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﯾﺎ Advertising ﺷﮑﻞ غیرشخصی ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ رسانه‌های ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ می‌شود ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻻﺯﻡ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ‏ ( ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻭ کانال‌های ﻣﻨﺘﺨﺐ ‏ ) پول پرداخت ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﺯ مدت‌ها ﻗﺒﻞ به‌عنوان ﺭﻭﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ می‌گرفته ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ می‌توان ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ می‌گرفتند ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ، ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ استفاده‌ی ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ صورت گیرد. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ فنّاوری‌های ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ( تبلیغات اینترنتی ) ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ رسانه‌های ﺟﺪﯾﺪ پیشنهاد‌های ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ بازه‌ی ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ به‌عنوان ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شد ،ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﻮﺭﺍً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ. اما امروزه تبلیغات اینترنتی ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده است و شکل دوطرفه ای ایجاد نموده است.

تبلیغات اینترنتی و تبلیغات گوگل با استفاده از تبلیغات در گوگل ادوردز

تبلیغات اینترنتی Internet advertising ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ Online advertising ﯾﮑﯽ ﺍﺯ متدهای تبلیغاتی است ﮐﻪ همین‌طور ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺶ ﻫﻢ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ تبلیغات اینترنتی ، آگهی‌دهنده ﭘﯿﺎﻡ تبلیغاتی خود را ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ می‌کند.

تبلیغات اینترنتی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ افزایش درآمد شرکت‌ها ﺑﺎﺯﯼ می‌کند ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ آژانس‌های ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻏﻮﻝ ﺩﻧﯿﺎ مثل ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ میلیون‌ها ﺩﻻﺭ ﺍﺯ تبلیغات اینترنتی ﮐﺴﺐ می‌کنند. ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‏ ( ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ‏ ) ، ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ آمدن ﺍﻧﻮﺍﻉ لپ‌تاپ‌ها ﺑﺎ بودجه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ وارد شده‌اند گوشی‌های ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ فنّاوری ﺳﺎﺧﺖ گوشی‌های ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻭ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺟﺎﻣﻌﻪ نرم‌افزاری به‌خصوص نرم‌افزارهای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺟﻪ ویژه‌ای ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ دیجیتال ﺩﺍﺷﺘﻪ باشند ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ نیازهای ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ خودشان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ کنند.

ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾک راه‌حل ﺳﺎﺩﻩ ، ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺩﺭ دسترس هست ﮐﻪ هیچ‌کس نمی‌تواند آن را کنار بگذارد. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ دیگر ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ شرکت‌ها ﻭ فروشگاه‌ها ﺗﺮﺟﯿﺢ می‌دهند کسب‌وکار خودشان را ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنند و به همین دلیل شاهد افزایش روز افزون تبلیغات اینترنتی هستیم.


ایران تبلیغ با کادری نخبه و جوان و با تجربه آماده مشاوره رایگان و انجام کلیه ی سفارشات تبلیغاتی شما در دنیای مجازی می باشد و به شما عزیزان در زمینه گوگل ادوردز ، آموزش تبلیغات در گوگل ، تبلیغات در گوگل ، تبلیغ سایت در گوگل ، تبلیغات کلیکی گوگل ، آموزش تکنیک های تبلیغاتی و … میباشد.

 

ﺍﻧﻮﺍﻉ تبلیغات اینترنتی

ﺍﻧﻮﺍﻉ تبلیغات اینترنتی ﺭﺍ می‌توان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﺳﺘﻪ تقسیم‌بندی ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ آن‌ها می‌پردازیم. ﺍﯾﻦ دسته‌بندی‌ها ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ:
ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
دسته‌بندی ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
تکنولوژی‌ها

تبلیغات اینترنتی بر اساس روش پرداخت

ﺧﻼﻑ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﭼﺎﭘﯽ ﮐﻪ مدل‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن‌ها ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ، روش‌های ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن‌ها می‌پردازیم:

  1. ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ، آگهی‌دهنده ﻫﺰﯾﻨﻪ تبلیغات خود ﺭﺍ به‌صورت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ می‌پردازد ﮐﻪ عموماً ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎﯼ موردنظر آگهی‌دهنده ، ﯾﮏ ﺑﻨﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ وب‌سایتی ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ.
  2. CPM: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ آگهی‌دهنده هزینه‌ای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻨﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، اصطلاحاً ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ CPM ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ، ﻣﯿﺎﻥ شبکه‌های ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻭ کمپانی‌های ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ مورداستفاده ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد.
  3. CPC: ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ، به‌شدت موردعلاقه آگهی‌دهندگان ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ آگهی‌دهنده ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺑﻨﺮ تبلیغاتی خود ، هزینه‌ای ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ می‌کنند.
  4. CPA: ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ آگهی‌دهندگان ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺧﻮﺩ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ می‌پردازند ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ CPA ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. آگهی‌دهندگان ، ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ هزینه‌ای ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ می‌پسندند ﻭ ﺑﺮﺍﯼ آن‌ها مقرون‌به‌صرفه ﺍﺳﺖ.

تبلیغات اینترنتی بر اساس دسته‌بندی استاندارد یا نمایشی

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺩﺭ سایت‌ها ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ یا استاندارد ﺍﺳﺖ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺼﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻥ ، ﻟﻮﮔﻮﻫﺎ ، انیمیشن‌ها ، ﻭﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ، عکس‌ها ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺍﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ می‌کند. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻝ از تبلیغات اینترنتی ، تبلیغ‌کننده ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﺭﺍ به‌صورت ﻣﮑﺮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ می‌دهند ﺗﺎ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ. تبلیغ‌کنندگان ﺁﻧﻼﯾﻦ ‏ ( معمولاً ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻭﺭ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮﺩ‏ ) ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ کوکی‌ها ( Cookies ‏ ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنند ﮐﻪ ﯾﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻥ می‌توان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﺎﺹ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩ. کوکی‌ها می‌توانند ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ، ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ تبلیغ‌کننده ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﯼ صفحه‌ای ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.

 

تبلیغات اینترنتی بر اساس تکنولوژی

ﺍﺯ آنجائی که ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ اینترنتی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ چندرسانه‌ای ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنند ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ آن‌ها ﺻﺮﻑ می‌شود. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺩﺭ جلب‌توجه ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻭﻟﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ افرادی که ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهند ﻣﺤﺪﻭﺩ می‌شوند. ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ حین بازی ﺍﺳﺖ.

 

تبلیغات در گوگل ادوردز ﭼﺮﺍ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ! بی‌شک ﮔﻮﮔﻞ محبوب‌ترین ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻟﮑﺴﺎ ، محبوب‌ترین وب‌سایت ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺳﺖ. به‌طور ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳٫۵ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺻﻮﺭﺕ می‌گیرد. آن‌ها ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ! ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ می‌کنند. وقتی‌که آن‌ها ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ.

تبلیغات اینترنتی و تبلیغات گوگل با استفاده از تبلیغات در گوگل ادوردز

ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ تبلیغات گوگل ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ ﻭ مقرون‌به‌صرفه ﺗﺮ ﺳﺌﻮ ﻭ بهینه‌سازی وب‌سایت ﻭ ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺩﻭﺭﺩﺯ می‌باشد.

 

ﺩﺭ روش ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ بهینه‌سازی می‌گردد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺟﺰﻭ رتبه‌های ﺍﻭﻝ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺭﻭﺵ تبلیغات در گوگل ادوردز ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ می‌گردد ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ موردنظر ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺮ می‌کند.

ﮔﻮﮔﻞ به‌عنوان ﭘﺮﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ سایت‌هایی می‌باشد ﮐﻪ می‌توانید ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ تبلیغات اینترنتی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ وب‌سایت ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ می‌شود.

وب‌سایت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ‌ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ می‌شود ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ هست ﻭ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ پرداخت‌شده ‏ ( paid search results ‏ ) می‌نامد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ می‌نماید ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ می‌شود ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ، تبلیغات در گوگل ادوردز گفته می‌شود.

روش دوم ﺳﺌﻮ ‏ ( SEO ‏ ) است. ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ وب‌سایت ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺳﺌﻮ ﻭ بهینه‌سازی وب‌سایت ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌گردد ﺗﺎ وب‌سایت ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ وب‌سایت‌هایی ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ می‌شود ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ‏ ( organic search results ‏ ) می‌نامد ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺳﺌﻮ ﮔﻔﺘﻪ می‌شود.

ﭘﺲ تبلیغات گوگل ﺭﺍ می‌توان ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ تبلیغات در گوگل ادوردز ﻭ ﺳﺌﻮ ‏ ( SEO ‏ ) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ و شرکت تبلیغاتی ایران تبلیغ شما را کمک می‌کند که در هم در تبلیغات در گوگل ادوردز و هم در ﺳﺌﻮ ‏ ( SEO ‏ ) به آن چیزی که مدنظرتان است دست پیدا کنید؛ کافی است همین الان با مشاوران خبره ایران تبلیغ تماس گرفته و شرایط خود را برای ایشان توضیح دهید. ایران تبلیغ برای رسیدن شما به جایگاه واقعی‌تان در دنیای مجازی هزاران راه را پیشنهاد می‌دهد؛ به ایران تبلیغ اطمینان کنید.

  امتیاز به این نگارش از ایران تبلیغ
  • جذابیت نگارش نویسنده
  • مفید بودن نگارش
  • ادبیات در نگارش
  • رضایت کلی کاربر
۴.۶
درحال ارسال
امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)
امتیاز نظرات ۰ (۰ بازدید مجدد)
اشتراک گذاری

درباره ی جهانگیر

من جهانگیر پچکم ، عاشق دنیای اینترنت. هدفم ارائه بهترین راهکارها برای بیشتر دیده شدن شما در این فضا هست. و سعی می کنم شما رو در رسیدن به هدف هاتون در اینترنت کمک کنم. با من همراه باشید.

همچنین ببینید

قوانین و نکات اساسی برای تسلط در جستجوی گوگل

قوانین و نکات اساسی برای تسلط در جستجوی گوگل

امروزه بخش عمده ای از ترافیک جستجوی مطالب و سایت ها در اینترنت بر دوش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال