خانه / اخبار ایران تبلیغ / برند تصویری مطلوب در ذهن مشتری

برند تصویری مطلوب در ذهن مشتری

توجه به برندسازی فضای رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می دهد برای حفظ مشتریان خود باید دست به اقداماتی بزنند . با ما همراه باشید .

مقدمه

با توجه به فضای برندسازی و برندسازی گردشگری رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می دهد ، سازمان ها برای حفظ مشتریان خود باید دست به اقداماتی بزنند که شرایط را برای اثر بخشی بی طرف عملکرد سازمانی مهیا سازند . نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات برندسازی یا خدمات یک شرکت ، عموماً نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی شده است .

وفاداری مشتری، می تواند منجر به در برندسازی گردشگری کاهش هزینه های بازاریابی و برندسازی شود و مشتریان بیشتری را جذب کند. به علاوه ، مشتریان وفادار ، تبلیغات دهان به دهان را به سرعت رواج داده ، با استراتژی های رقیبان مقابله و فواید بیشتری را ایجاد کنند . هدف این تحقیق بررسی در برندسازی گردشگری رابطه میان دیدگاه روابط عمومی مشتری و وفاداری مشتری برای آزمون نقش تعدیل گری تصویر برند در برندسازی گردشگری در آن رابطه است . در ایران تبلیغ به ادامه این مطلب میپردازیم .

نتایج نشان می دهد دیدگاه روابط عمومی بر وفاداریمشتری تاثیرگذار است ولی تصویر برند ، روابط بین دو متغیر دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری را تعدیل نمی کند . برخی پژوهش ها نشان می دهد که نتایج ممکن است به وسیله یک تعدیل گر نظیر مشارکت برند به وجود آمده باشد . با این حال، این موضوع که چگونه وجود تصویر برند مخصوصاً تصویر منفی برند روی اثربخشی روابط عمومی تاثیر می گذارد ، به ندرت مشاهده شده است. برای درک این موضوع ، لازم است که اثرات جداگانه تصاویر مثبت و منفی برند را هنگام تجزیه و تحلیل نتایج روابط عمومی به حساب بیاوریم .

وفاداری رفتاری و جلب اعتماد نکته مهم در ضرورت برندسازی

آقایان گیون و لی بلنگ ، در سال ۱۹۹۸ طی مطالعاتی در  ضرورت برندسازی به بررسی تاثیرات رضایت مشتری ، کیفیت خدمات ، و ارزش دیدگاه ها و وفاداری مشتری در راستای خدمات شرکت می پردازند . در این چهارچوب ، ۱۲۲۴ مشتری در صنعت خدمات بانکی مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج مطالعات آنان نشان داد که رضایت و کیفیت خدمات به طور معناداری با ارزش در ارتباط است و کیفیت نسبت به رضایت ، تاثیر قوی تری بر ارزش دارد .

همچنین یافته های آنان نشان داد که مشتریانی که سطوح بالاتری از کیفیت خدمات را دریافت می کنند  ، تصویر مطلوب تری از موسسه را در ذهن خود درمورد  ضرورت برندسازی می سازند . به علاوه ،  ارزش به طور معناداری بر تصویر ساخته شده در ذهن مشتری موثر است . به طور مشابه   ،  رضایت مشتری و دیدگاه های تصویری به عنوان عوامل موثر بر وفاداری خدمات یافت شده اند . البته رضایت مشتری نسبت به تصویر برندتاثیر بیشتری در  ضرورت برندسازی دارد .

همچنین بر اساس مطالعاتی که توسط دوتن از صاحب نظران این حوزه آقایان آن تین سیه  و چونگ کی لی در سال ۲۰۰۷ در خصوص اثر تصویر برند بر دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری با هدف شناسایی روابط این دو صورت گرفته است  ، نتایجی حاصل گردید از جمله این که نتایج این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه مشتریان از عملکرد روابط عمومی سازمان مقدم بر وفاداری است . دیدگاه روابط عمومی بر وفاداری مشتری تاثیر بیشتری دارد و هنگامی که تصویر برند مطلوب باشد  ، این تاثیر معنی بیشتری خواهد داشت . البته داده های این تحقیق توسط مشتریان صنعت بیمه در تایوان جمع آوری شده است که دو فرضیه را آزمون کنند ، در حالی که داده های تحقیق حاضر به صورت مطالعه موردی توسط مشتریان همکاران سیستم جمع آوری شده اند .

رابطه ریسک گریزی مشتریان با برندسازی ملی و وفاداری برند

در مطالعاتی که در سال ۲۰۰۸ توسط آقایان در برندسازی ملی کرت متزلر ، سونجا گربنر – کراتر و سونجا بیدمن انجام شده است ، رابطه ریسک گریزی مشتریان با وفاداری برند بررسی در برندسازی ملی شده است و همچنین بررسی کرده اند که آیا این رابطه تحت تاثیر اطمینان و تاثیر برند قرار گرفته است یا خیر . این مطالعه نشان می دهد که چرا برخی از مشتریان اطمینان و تجربه بیشتری نسبت به بقیه دارند و این اطمینان و تجربه چگونه با وفاداری مرتبط می شود . بنابراین، طبق یافته های این مقاله بازاریابان می توانند وفاداری برند را به وسیله هدف قرار دادن مشتریان ریسک گریز بیشتری افزایش دهند .

از دید تئوریک ، نتایج این مطالعه رابطه میان تفاوت های فردی و ساختارهای مرتبط با برند را روشن می سازد . از دید عملی نیز ، آنها نشان دادند که چرا برخی از مشتریان اطمینان و تجربه بیشتری نسبت به بقیه دارند . همچنین آن ها به طور تجربی فرضیه سازی کردند که ریسک گریزی به وسیله اطمینان و تاثیر برند با وفاداری در ارتباط است . که البته در این تحقیق علاوه بر اینکه اثر تصویر برند روی وفاداری بررسی شده است ، اثر آن روی دیدگاه روابط عمومی نیز سنجیده شده است ، بنابراین از این نظر با تحقیق حاضر متفاوت است .

چگونگی جلوگیری از جدا شدن مشتریان در ضعف برندسازی

مطالعه دیگری توسط آقایان آندرس کاسیک و ارماس واربلن ، در سال ۲۰۰۹، در چگونگی جلوگیری از جدا شدن مشتریان و ضعف برندسازی انجام گرفته است . هدف از این مطالعه در ضعف برندسازی نشان دادن این موضوع است که عوامل اصلی موثر بر وفاداری وابسته به سطح وفاداری مشتریان در ضعف برندسازی است . یافته های این مطالعه نشان در ضعف برندسازی می دهد که داشتن رفتار یکسان با همه مشتریان جهت افزایش وفاداری آنان کار صحیحی نیست . همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که چهار عامل موثر بر وفاداری (رضایت ، قابلیت اعتماد ، تصویر و اهمیت ارتباط) نقش های متفاوتی را در سطوح مختلفی از وفاداری مشتریبازی می کنند .

روی هم رفته رضایت و اهمیت یک رابطه برندسازی پایه های هر نوعی از وفاداری را می سازد . قابلیت اعتماد به محصولات یا قابلیت اعتماد به فروشنده مهمترین عوامل  برای دستیابی به مشتریان متعهد است . نتایج مطالعه آن ها می تواند به وسیله شرکت هایی که رویکردهای هدفمند به عنوان بخشی از هدف افزایش وفاداری مشتری به برندسازی دارند ، مورد استفاده قرار گیرد .

مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۹ توسط آقایان دکتر مینجانگ پارک و دکتر شانون لنون ، صورت گرفته ، ترفیع برند در مفاهیم خرید آن لاین را بررسی می کند . هدف از این مطالعه بررسی اثر نام و ترفیع برند بر ارزش دریافت شده مشتری ، تصویر فروشگاه ، و تمایل خرید است. این مطالعه نشان می دهد که نام برند اثر مثبتی بر تصویر دریافت شده از فروشگاه در ذهن مشتری دارد و ترفیع نیز اثر مثبتی بر ارزش دریافت شده مشتری دارد . ارتباطات مثبتی میان ارزش دریافت شده ، تصویر فروشگاه و تمایلات رفتاری وجود دارد . خرده فروشان به منظور ایجاد تصویر مثبت در ذهن مشتریانباید آشنایی با برندشان را افزایش دهند .

روابط عمومی در برندسازی فردی

روابط عمومی در برندسازی فردی یکی از ابزارهای تبلیغات پیشبردی اصلی در برندسازی فردی به شمار می رود . روابط عمومی ، ایجاد مناسبات مطلوب در برندسازی فردی است با جوامع مختلفی که با شرکت سر و کار دارند . این مناسبات در روابط مطلوب از طریق کسب شهرت خوب ، ایجاد یک ذهنیت مطلوب ،  رفتار مناسب ، رفع مسایل ، شایعات ، روایات و وقایع نامطلوب امکان پذیر خواهد شد . قبلا به بازاریابی از طریق روابط عمومی ، ایجاد اشتهار می گفتند ، به معنای انجام فعالیت هایی با هدف معروف کردن نام شرکت یا محصولات آن از طریق درج اطلاعات خبری در رسانه های جمعی .  اما روابط عمومی، مفهومی به مراتب جامع تر از این دارد . روابط عمومی ، شامل معروف کردن و نیز بسیاری از فعالیت های دیگر می شود .

 

برند تصویری مطلوب در ذهن مشتری

خدمات ایران تبلیغ

با استفاده از خدمات برندسازی و بازاریابی ایران تبلیغ به سوی موفقیت قدم بردارید.
  امتیاز به این نگارش از ایران تبلیغ
  • جذابیت نگارش نویسنده
  • مفید بودن نگارش
  • ادبیات در نگارش
  • رضایت کلی کاربر
۴.۷
درحال ارسال
امتیاز کاربر ۰ (۰ رای)
امتیاز نظرات ۰ (۰ بازدید مجدد)
اشتراک گذاری

درباره ی سینا یکه باش

باعرض سلام خدمت همراهان گرامی سایت سینا یکه باش هستم. نویسنده و کارشناس بخش بازاریابی و برندسازی سایت بزرگ ایران تبلیغ.امیداوارم که از مطالب ما بهره کافی را ببرید

همچنین ببینید

روش های توسعه ی برند

روش های توسعه ی برند

در تصمیمات مرتبط با بحث توسعه ی برند یک محصول ، روند تصمیم‌سازی به این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال