تبلیغات و تأثیر گذارترین روش بازاریابی و فروش را در ایران تبلیغ بیاموزید

تبلیغات

فروش مهم تر از تولید است! نیاز به بازاریابی در تبلیغات به قدری مهم است که گفته می شود :«فروش مهم تر از تولید کالا می باشد.» نیاز به تغییر در جهت همراه شدن با استراژی‌های جدید در حوزه بازاریابی و تبلیغات به منظور توسعه کسب و کار، هر روز …

ادامه نوشته »